Oirthecht mac Semeoin				

				

Antenato dei Fir Bolg.