Poua-Kai				

				

Gigantesco uccello mangiatore di uomini, analogo al figiano Ngani-Vatu.