Atepomaros (1)				

				

Epiteto dell'Apollo Gallico.