Gazu Hyakki Tsurezure Bukuro

Il Gazu Hyakki Tsurezure bukuro, pubblicato nel 1784, è il quarto libro e ultimo della serie Gazu Hyakki Yako di Toriyama Sekien.